2012 – 2017

newpearl concept

        

10/2012:  Ra mắt thương hiệu MR.PARK
07/2013:  Ra mắt thương hiệu Sườn Cây
07/2017  Ra mắt thương hiệu CHANG KANG KUNG